Reklamační řád

REKLAMACE zasílat na adresu skladu:

www.offroading.cz

Reklamační oddělení

Dvořákova 34

68201 Vyškov

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti


 • Tomáš Vít

  Typ podnikatele:
  Fyzická osoba
  Adresa sídla:
  Husova 71/17, 683 23, Ivanovice na Hané
  Role subjektu:
  podnikatel
  Identifikační číslo osoby:
  17127262
      
 • kontaktní údaje:
 • email: info@offroading.cz
 • telefon:+420732207998
 • www: offroading.cz


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.offroading.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající společnost

 • (jméno a příjmení/název)
 • Tomáš Vít

  Typ podnikatele:
  Fyzická osoba
  Adresa sídla:
  Husova 71/17, 683 23, Ivanovice na Hané
  Role subjektu:
  podnikatel
  Identifikační číslo osoby:
  17127262
 • email: info@offroading.cz
 • telefon:+420732207998
 • www: offroading.cz

, odpovídá kupujícímu, který může mít dle platné legislativní úpravy postavení spotřebitele (každá fyzická osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) a podnikatele (každá osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu v souvislosti s vlastní výdělečnou činností v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kromě osob, které smlouvu uzavírají v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání je zahrnuto také jednání jiné osoby jménem nebo na účet podnikatele, že zboží při převzetí nemá vady), že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,¨
2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. K uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese 


 • Tomáš Vít

  Typ podnikatele:
  Fyzická osoba
  Adresa sídla:
  Husova 71/17, 683 23, Ivanovice na Hané
  Role subjektu:
  podnikatel
  Identifikační číslo osoby:
  17127262
 •         
 • kontaktní údaje:
 • email: info@offroading.cz
 • telefon:+420732207998
 • www: offroading.cz


Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že:

zboží bylo zakoupeno prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.offroading.cz Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží. Ideálně prostřednictvím dokladu o koupi (účtenka, pokladní doklad nebo faktura);
zboží, které bylo určeno k odborné montáži, bylo tímto způsobem namontováno - dokladem odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován;
zboží bylo řádně užíváno - výpisem z diagnostiky, umožňuje-li to povaha zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
mechanickým poškozením nebo nešetrným zacházením zboží, např. zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo provedením neodborné montáže;
prokazatelně nesprávným užíváním nebo úmyslným poškozením;
užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu;
užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
výrobky poškození živelnými pohromami;
pokud předložený doklad o koupi vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
Prodávající poskytuje u zboží zuživatelného charakteru, jako jsou baterie, monočlánky, akumulátory, světlené zdroje, provozní kapaliny apod., které jsou samostatnou věcí nebo součástí věci jiné, omezenou záruku v délce trvání 6 měsíců od prodeje tohoto zboží. Výjimkou jsou interní startovací zdroje, na které prodávající záruku neposkytuje. Právo z vadného plnění za předpokladu uvedeného v odst. 2 tohoto reklamačního řádu tím není dotčeno.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečných odkladů, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající se vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek, případně bude vrácena zaplacená částka. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.
Některé reklamované výrobky je nutné poškodit/zničit za účelem řádného posouzení oprávněnosti práva z vadného plnění, popř. práva ze záruky za jakost (reklamace). V případě, že právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky, nebude prokázáno, a reklamace bude prodávajícím zamítnuta, je z toho důvodu nárok kupujícího na vrácení reklamovaného výrobku ve stavu před poškozením/zničením vyloučen a prodávající není povinen kupujícímu hradit vzniklou škodu na zboží nebo škodu související. Pokud bude právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky prokázáno a reklamace prodávajícím uznána, je kupující oprávněn požadovat náhradu poškozeného/zničeného výrobku prodávajícím, pokud vada zboží nebude odstraněna dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící části zboží.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku, že výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující, který není spotřebitelem právo na:

a) odstranění vady anebo
b) dodání nového zboží,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího.
V případě neodstranitelné vady, která způsobí nefunkčnost zboží, jde o podstatné porušení smlouvy a kupující, který není spotřebitel, má právo na:
a) dodání nového zboží, anebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel má právo, nemá-li prodané zboží stanovené vlastnosti:

a) požadovat bezplatné odstranění vady, pokud jiné nároky jsou zjevně k povaze vady neúměrné a vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu;
b) požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (požadovat výměnu jen vadné součásti věci, pokud se vada týká pouze součásti věci). Dodání nové věci může kupující rovněž požadovat v případě, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
c) odstoupit od smlouvy jen, není-li možné požadovat dodání nové věci, nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
d) požadovat přiměřenou slevu, a to zejména v případě, mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo, že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Náhrada související škody, jež kupujícímu vznikne v souvislosti s vadou zboží, je ze strany prodávajícího limitována do výše kupní ceny zboží.

V případě, že právo kupujícího z vadného plnění, popř. právo ze záruky, nebude prokázáno, a reklamace bude prodávajícím zamítnuta, a prodávajícímu vznikne škoda v podobě účelně vynaložených nutných nákladů na prověření reklamace, je prodávající oprávněn požadovat tyto náklady po kupujícím. K zajištění splnění této povinnosti kupujícího je prodávající oprávněn požadovat složení finanční jistoty v přiměřené výši.

Pro uplatnění reklamace můžete využít formulář, který je přílohou reklamačního řádu.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):
Internetový obchod:
http://www.offroading.cz


 • Tomáš Vít

  Typ podnikatele:
  Fyzická osoba
  Adresa sídla:
  Husova 71/17, 683 23, Ivanovice na Hané
  Role subjektu:
  podnikatel
  Identifikační číslo osoby:
  17127262
 • email: info@offroading.cz
 • telefon:+420732207998
 • www: offroading.cz
Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne

(*) jsem ve Vašem obchodě http://www.offroading.cz/vytvořil objednávku č. (*). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ;). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:Faktura za objednané zboží č. (*)
Doklad o provedení odborné montáže
Doklad o řádném užívání zboži
Doplňkový reklamační protokol

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.